Відроджена спадщина або Лемківський медяник родини Теплих.


Ґрунтовне пізнання в Україні всіх аспектів традиційної народної культури та побуту актуалізувало велике зацікавлення етнокультурною спадщиною народу, зумовлене відродженням національно-культурних процесів. Історичні події в середині XX ст. завдали непоправної нищівної шкоди самобутній культурі лемків-русинів і поставили під загрозу існування і подальший розвиток унікального субетносу, цілої етнографічної групи українського народу. Насильницьке виселення, депортація 1944-1946 рр. на терени УРСР і акція «Вісла» стали етнічною чисткою на споконвічних українських історико-етнічних землях Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя. Таке ж, але вже внутрішнє польське, насильне переселення іншої частини лемків на німецькі землі (пол. Ziemie Odzyskane) в Польщі призвело до того, що фольклорна традиція там завмерла майже цілком. Їх депортація на українські терени, зрештою, також сприяла не тільки адаптації до місцевих традицій, а, як не сумно констатувати, і частковій асиміляції.

Утверджуємося в тому, що розпорошеність лемків-русинів та етнічних українців по всьому світу все ж призводить до стирання національних традицій. Тому в нас і виникла нагальна потреба у відродженні того матеріалу, який майже зник з людської пам’яті. Бо кожна з відроджених чи віднайдених таких традиційно-обрядових перлин – то великий крок до духовного відродження втрачених цінностей.

Цим гастроетнокультурологічним дослідженням на основі власного досвіду, наявних джерел і фактів наукової та популярної літератури пропонується авторська версія походження обрядового печива (хліба) унікального українського субетносу – лемків-русинів – лемківського медяника (пряника). В книзі з’ясовуються передумови та найімовірніший історичний період його виникнення та поширення на території Лемківщини, розглядаються пов’язані з цим культурним явищем супровідні елементи, звичаї та обряди. Проаналізовуються збіжні риси та специфічні особливості різних видів медяника (пряника).

Мета цього дослідження – історико-етнографічне висвітлення обрядового печива (хліба) унікального українського субетносу – лемків-русинів – лемківського медяника (пряника) на всій території Лемківщини та комплексна наукова характеристика його звичаєво-ритуальних і світоглядних елементів. Територіальні межі дослідження охоплюють ареал проживання автохтонної української етнографічної групи лемків-русинів та етнічних українців. А це північна Лемківщина, яка тепер є складовою частиною Польщі; південна Лемківщина, яка входить до складу Словаччини; Закарпатська Лемківщина, яка завжди була територією України, та області України, які стали територіями компактного переселення лемків-русинів та
етнічних українців під час депортацій 1944-1946, 1948, 1951 рр
. При цьому досліджується це за зарубіжними матеріалами, зокрема словацькими, польськими, та здебільшого на основі польових матеріалів.

Джерельною базою цього короткого етнокультурологічного дослідження є опубліковані етнографічні праці українських та зарубіжних народознавців XIX–XX ст., які містять відомості про обрядовий хліб (печиво), зокрема медяник (пряник), польові записи від автохтонів Лемківщини та власний досвід. У праці застосовано комплексний підхід до вивчення теми. Також різнобічно розглядається традиція випікання обрядових хлібів (печива) у широкому етнічному та етнокультурному контексті, на загальноукраїнському, всеслов’янському й загальноєвропейському тлі та в історикогенетичній ретроспективі.

З’ясовується походження й первісне значення багатьох елементів походження і випікання обрядового хліба (печива), зокрема медяника (пряника). В цьому етнокультурологічному дослідженні застосовано комплексний міждисциплінарний підхід, що включає сучасні напрацювання багатьох суміжних дисциплін – етнології, історії, фольклористики, археології, культурології, етнолінгвістики, кулінарії.

Приступаючи до наукового опрацювання досліджуваної теми, автор книги Ярослав Теплий зазначає, що ні в українській, ні в зарубіжній історіографії немає окремого дослідження, яке безпосередньо стосувалося б цієї теми – лемківського медяника (пряника). Пропонована праця базується на таких джерелах: польовий матеріал (власний досвід, спогади лемків-русинів та етнічних українців, переселених з автохтонних земель, або їхніх дітей чи внуків); вітчизняна та зарубіжна періодика, починаючи з 1876 р.; сучасні вітчизняні й зарубіжні книжкові видання. Важливим етапом цієї копіткої роботи були нагромадження і фіксація матеріалу, як практичного, так і теоретичного. Така праця є надзвичайно цінною, оскільки фіксує зниклі народні традиції як певного регіону, так і конкретного часового відрізку.

Однією з актуальних проблем діяльності в царині культури в останні роки стає не тільки зберігання і вивчення речових, відчутних цінностей, а й осягнення цінностей духовних, що становлять нематеріальну культурну спадщину. Нагальність порушеного питання підтверджується тим, що на Генеральній конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО, проводячи засідання в Парижі з 29 вересня до 17 жовтня 2003 року, під час своєї 32-ї сесії прийняла Міжнародну конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини, в якій, зокрема, говориться: «…Нематеріальна культурна спадщина означає звичаї, форми показу та вираження, знання і навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети ..., – визнані спільнотами ... і окремими особами в
якості їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина ... формує ... почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини». Заклопотаність міжнародного співтовариства проблемами нематеріальної культурної спадщини знайшла відображення також у документах XX Генеральної конференції ради музеїв ІКОМ в 2004 р. в Сеулі, що називалася «Музей і нематеріальна культурна спадщина»
.

Для Валентини та Ярослава Теплих одним із таких об’єктів нематеріальної культурної спадщини є лемківський медяник (пряник), етногастрономічний виріб, який випікали як обрядове печиво в місцевостях Лемківщини в ХVI-ХХ ст.

Чомусь пряник багато хто вважає більше російським смаколиком, ніж українським. Але це зовсім не так, адже в усіх регіонах нашої країни з давнини випікали чудові пряничні вироби, але частіше називали їх по-іншому – медяники, медівники, медовики, або маківники. Така назва походила від складу тіста, до якого наші пращури клали багато меду – в пропорції 1:1 із борошном. Цей стародавній рецепт дозволяв зробити тісто таким, щоб, накладаючи його на дерев’яні форми з узорами, на ньому відбивалися всі деталі малюнка.

Зрозуміло, що медяники, які пекли українці, і лемки зокрема, сто і більше років тому, не збереглись, а от форми, за допомогою яких їх виготовляли, стали безцінними пам’ятками художньої народної творчості й музейними раритетами.

Цією короткою етнокультурологічною розвідкою на основі власного досвіду, наявних джерел і фактів, накопичених у процесі вивчення наукової та популярної літератури, пропонується авторська версія походження обрядового печива (хліба) унікального українського субетносу – лемків-русинів – лемківського медяника (пряника). Автор книги з’ясовує передумови та найімовірніший історичний період його виникнення та поширення на території Лемківщини, розглядає пов’язані з цим культурним явищем супровідні елементи, звичаї та обряди. Аналізуються збіжні риси та специфічні особливості різних видів медяника (пряника).

Як твердить сучасний український філософ Вілен Горський, «…засвоєння християнських традицій (у Київській Русі, до складу якої входила Лемківщина. – Я.Т.) відбувалося на багатій культурній основі, що відзначалася украй розвинутим відчуттям близькості людини до природи». Водночас християнський світогляд Київської Русі формувався внаслідок «взаємопроникнення насамперед двох найрозвиненіших культур стародавнього світу – греко-римської та культури Близького Сходу».

Актуальним на сьогодні залишається залучення в науковий обіг нового фактологічного матеріалу з метою всебічного осмислення загальнорегіональної і локальних традицій в означеній сфері народної культури. Як відзначають сучасні науковці, стрімка втрата автентичних хлібопекарських традицій потребує значно більшої уваги до досліджень на тих територіях, де вони ще збереглися або відроджуються.

Значущість цього, безперечно, унікального дослідження полягає в тому, що вивчення обрядової атрибутики, пов’язаної з народною кулінарією, дає можливість висвітлити світосприйняття людини традиційної народної культури, простежити вплив стародавніх уявлень на сучасну людину. Серед виробів з тіста особливе місце посідає обрядова випічка, зокрема лемківський медяник.

Історія виникнення медяника (пряника) на слов’янських землях досить широко висвітлена як в етнографічній літературі, так і в посібниках, що подають технології харчової промисловості.

Як вже зазначалося, метою і завданнями цього етнокультурологічного дослідження є виявлення обрядового значення лемківського медяника (пряника), історії його походження, рецептури, приготування, випікання та поширення на території Лемківщини й України. Етнографи Лемківщини та України з ХІХ ст. фіксують наявність різновидів медяника (пряника) з різнойменням в різних місцевостях у народній та світській кулінарії як обрядового печива чи виробів до урочистих подій.

Книга надає можливість небайдужим до кулінарії ознайомитися з характеристиками прянощів, що використовуються саме при випіканні лемківського медяника, а також з кулінарними приписами (рецептами) пряничних виробів зі всього світу.
Книга представляє інтерес для всіх читачів, які цікавляться минулим та сучасним нашої Батьківщини, для істинних патріотів Лемківщини, котрим не байдуже її минуле, сьогодення і майбутнє.

Відроджена спадщина або Лемківський медяник родини Теплих.


В зв’язку з мінімальним накладом,
високою собівартістю видавництва книги,
книга не поступає у систему книгорозповсюдження.
ЗАМОВЛЕННЯ на КНИГУ приймається лише в Інтернеті
на e-mail:
duetred[at]gmail.com та в інтернет-магазині https://www.facebook.com/commerce/products/5470078033063921/.
(вказувати кількість екземплярів, точну поштову адресу,прізвище, ім‘я та по-батькові отримувача, зручність поштового відправлення (Укрпошта, Нова Пошта)).
Ціна книги — по запиту на
duetred[at]gmail.com .
Ціна вказується без врахування поштових витрат.
Книга є хорошим подарунком -
в твердій палітурці, видруковано на крейдяному папері, повнокольорова. Книга оплачуєтьсяя по передоплаті банківським переказом на рахунок у Приватбанку, на Новій пошті
і надсилається НЕЗАЛЕЖНО ВІД КРАЇНИ ПРОЖИВАННЯ.
ПРИ ЗАМОВЛЕННІ прохання ще раз передивитися ЗМІСТ КНИГИ --
чи саме такі теми і питання Вас інтересують. !

Придбавши книгу Ви стаєте
власником ексклюзивного раритетного видання
як для себе, так і для
Ваших батьків, дітей, рідних та знайомих.ЗМІСТ КНИГИ Ярослава Теплого "ЛЕМКІВСЬКИЙ МЕДЯНИК"
Переднє слово ........................................................................................................ 4
Лемківський медяник (пряник)............................................................................. 7
Додаток ............................................................................................................... 121
Прянощі для випікання медяника (пряника), їх кулінарні та лікувально-оздоровчі властивості ........................................................................................ 123
Плодово-насінні прянощі.................................................................................. 124
Квіткові прянощі ............................................................................................... 158
Прянощі з кори .................................................................................................. 165
Кореневі прянощі .............................................................................................. 167
Замінники прянощів .......................................................................................... 171
Переписи сухих духів для домашньої випічки пряників ............................... 173
Класичний склад пряникових сухих духів ...................................................... 175
Сухі духи для пряників за Вільямом Похльобкіним ...................................... 177
Суміш прянощів за Робертом Кенгісом .......................................................... 179
Букет прянощів за книгою «Кулінарія» (1955 р.) ........................................... 179
Сухі духи з навчального посібника Ольги Шамкуть«Професія кондитер».. 180
Універсальний перепис суміші спецій ............................................................ 180
Сучасні варіанти сухих духів ........................................................................... 181
Перевірені переписи сухих духів! ................................................................... 184
Суміші прянощів для медяників – зарубіжний досвід ................................... 189
Кондитерські суміші (англійські, французькі, німецькі) .............................. 190
Фінський варіант суміші спецій для пряників ............................................... 192
Суміш для німецьких лебкухенів і нюрнберзьких пряників ......................... 193
Польська суміш для пряників ........................................................................... 195
Профілактичні й лікувальні властивості спецій ............................................. 197
Наявність основних вітамінів у прянощах ...................................................... 198
Сполучуваність пряностей із продуктами ...................................................... 199
Зберігання прянощів ......................................................................................... 201
Медяники (пряники). Переписи для файної господині ................................ 202
Старовинні житні медові пряники ................................................................... 202
Старовинний простий перепис житніх медяників (пряників) ...................... 203
«Вічний» пряник ............................................................................................... 204
Тульський пряник (по-домашньому) .............................................................. 204
Городецький пряник ......................................................................................... 205
Покровський пряник пісний (на 800 г) ........................................................... 205
Mézeskalács (мезещкалач) – традиційні угорські пряники ........................... 206
Печатний медяник (пряник) ............................................................................. 207
Медяники (пряники) на кислому молоці ....................................................... 208
Медяники (пряники) без яєць .......................................................................... 208
Імбирний пряник ............................................................................................... 210
Ахенські медяники (Aachener Printen) за переписом ilikegermany.com ....... 211
Медові пряники (німецький рецепт) .............................................................. 212
Баварський традиційний пряник elise ............................................................. 213
Торунський п’єрнік Piernik toruński ................................................................ 214
Торунський п’єрнік ........................................................................................... 215
Торунський п’єрнік простий ............................................................................ 215
Торунський п’єрнік з родзинкою ..................................................................... 216
Торунський п’єрнік Katarzynka (Катаржинка) ................................................ 217
Старопольський п’єрнік довгого дозрівання piernik staropolski ................... 220
Медяник «Княгиня Ольга» .............................................................................. 221
Французький пряний хліб Рain d’épices .......................................................... 222
Рельєфні печатні медяники (пряники) на основі карамелі з цукру і меду ... 224
Базовий рецепт печатного печива з використанням візерункової качалки . 225
Переписи традиційних українських миколайчиків ........................................ 226
Традиційні миколайчики від Дарії Цвек ......................................................... 227
Миколайчики від телепроекту «Майстер Шеф» ............................................ 228
Миколайчики від parafia.org.ua ........................................................................ 229
Миколайчики від Лідії Артюх «Традиційна українська кухня у народному календарі» ........................................... ............................................................... 230
Простий рецепт миколайчика .......................................................................... 230
Простий рецепт миколайчика-2 ....................................................................... 231
«Миколайчики» для дітей ................................................................................ 231
Миколайчики з шоколаду ................................................................................ 232
Лимонні миколайчики ...................................................................................... 232
Простий рецепт миколайчиків з медом ........................................................ 233
Пряникові миколайчики ............................................................................... 233
Миколайчики від smachno.ua .......................................................................... 234
Старовинний рецепт миколайчиків від майстринь Центру народознавства «Мамаєва Слобода» .......................................................................................... 234
Богородичне намисто з кольорового тіста ..................................................... 236
Рекомендовані книги кулінарних переписів та прянощів ............................. 239
Список використаної літератури ..................................................................... 243УДК 008:392.8](477.87)’’15/19’’
Т34
Теплий Я.
Лемківський медяник / Ярослав Теплий, текст; переднє слово Володимира Наконечного. – Житомир :
Видавництво «НОВОград», 2020. – 264 с.
ISBN 978-617-7628-60-5

Нет комментариев.