"Моя Батьківщина очима дітей всіх етносів України"


alt Державний комітет України у справах національностей та релігій повідомляє, що чотири громадські організації України за підтримки Міністерства освіти і науки України проводять у 2008 році Всеукраїнський історико-літературний конкурс „Моя Батьківщина очима дітей всіх етносів України", який є відкритим, патріотично-громадянським заходом, спрямованим на виховання толерантності, культури добросусідства громадян України незалежно від їх національної, расової чи духовно-релігійної приналежності.

Основною метою Конкурсу є виявлення та підтримка обдарованої молоді, виховання у підростаючого покоління національної самосвідомості, шанобливого ставлення до мов, культур, традицій та історії народів України.

Конкурс проводиться за 4 номінаціями: „Література", „Історико-культурний діалог", „Рідна мова", „Історія розвитку духовного життя в Україні". Визначатимуться по 3 переможці в кожній номінації.

До участі у Конкурсі запрошуються учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, а також молоді люди віком до 21 року, які не навчаються у зазначених закладах але виявили бажання взяти участь у Конкурсі.

На Конкурс приймаються роботи, виконані українською, російською чи іншою мовою національних меншин України.

Роботи учасників Конкурсу приймаються до 10 квітня 2008 року за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (відділ науково-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин, каб.316).

Більш детальна інформація про порядок і умови проведення Конкурсу міститься у Положенні про Всеукраїнський історико-літературний конкурс „Моя Батьківщина очима дітей всіх етносів України".

Додаткова інформація за телефонами:

8 (044) 417-85-53 - Колесник Лариса Олександрівна;

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол № 1 від 21.11.2007р.

об'єднаного засідання делегованих

представників організацій-засновників

Всеукраїнського конкурсу

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

"МОЯ БАТЬКІВЩИНА ОЧИМА ДІТЕЙ

РІЗНИХ ЕТНОСІВ УКРАЇНИ"

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський історико-літературний конкурс "Моя Батьківщина очима дітей різних етносів України" (далі - Конкурс) є відкритим, патріо­тично-громадянським заходом, який спрямований на виховання толерантнос­ті, культури добросусідства громадян України незалежно від їх національної, расової чи духовно-релігійної приналежності.

Конкурс проводиться один раз на рік громадськими організаціями: "Всеукраїнською міжнаціональною жіночою громадою", Міжнародною гро­мадською Академією "Модус Колоріс", Харківською вірменською націона­льною громадою, Міжнародною благодійною організацією "Міжнародний центр сприяння реорганізації системи охорони здоров'я в Україні" як спі­льний захід за підтримки Міністерства освіти та науки України і Державного комітету України у справах національностей та релігії.

1.2. Цим положенням визначаються мета, завдання, порядок підготовки та проведення Конкурсу, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.

2. Мета та завдання конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є:

- виявлення та підтримка обдарованої молоді, популяризація творчості юних письменників і науковців - представників різних національностей та етносів, які проживають в Україні;

- виховання у підростаючого покоління національної самосвідомості, шанобливого ставлення до культур і традицій народів України та світу; фор­мування громадянської позиції, почуття самодостатності та гідності людини, яка проживає у цивілізованій європейській державі;

- презентація існуючого дитячого та юнацького творчого потенціалу України з метою піднесення українського писемної культури у міжнарод­ному контексті.

- розкрити взаємозв'язки та взаємовпливи різних культур, почуття відданості Батьківщині й рідному краю.

2.2. Завданнями Конкурсу є:

- сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив молодих митців;

- популяризація надбань народної творчості, кращих зразків писем­ності - української та національних меншин України;

- сприяння розвитку, української мови і культури та мов І культур етносів України, розвиток їх взаємовпливу;

- виховання поваги, шанобливого ставлення до української мови та мов національних меншин;

- сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді різних національностей;

- забезпечення засад взаємодії та співпраці між державними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, дипломатичним корпусом, акредитованим в Україні, установами та навчальними закладами у сфері реалізації молодіжних творчих проектів.

3. Робочі органи Конкурсу

3.1. Підготовка та проведення Конкурсу забезпечується Виконавчою дирекцією Конкурсу (далі - Виконавча дирекція)

3.2. Персональний склад Виконавчої дирекції затверджується Рішенням об'єднаного засідання засновників Конкурсу.

3.3. Виконавча дирекція Конкурсу:

- визначає загальну творчу концепцію Конкурсу;

- здійснює підготовку, організацію та проведення Конкурсу;

- організовує роботу групи по прийому конкурсних робіт;

- формує і затверджує персональний склад журі Конкурсу та органі­зовує й забезпечує його роботу;

- готує проект символіки та атрибутики Конкурсу;

- веде роботу з популяризації Конкурсу;

- збирає кошти на організаційні потреби й поповнення призового фонду Конкурсу;

- розробляє програму проведення Конкурсу і надає повну інформацію, необхідну для роботи журі;

- розробляє положення про нагороди, спеціальні премії та почесні відзнаки Конкурсу;

- готує сценарний план церемонії нагородження переможців і учас­ників, запрошує гостей - батьків та керівників робіт-переможців, представ­ників ЗМІ і дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні;

- організує роботу прес-центру Конкурсу;

- координує перегляд надходжень доданих до творів творчих додатків (малюнків, світлин, діаграм, графіків тощо), веде статистичну систематиза­цію робіт;

- офіційно представляє Конкурс як в Україні, так і за її межами;

- вирішує поточні організаційні питання.

4. Порядок і умови проведення Конкурсу

4.1. Дата і місце проведення Конкурсу

Конкурс проводиться щороку в січні-травні. Фінал Конкурсу проводи­ться переважно в Києві, але може бути перенесеним в інше місце за наявності запрошення зацікавлених сторін із гарантією забезпеченням необхідних умов.

4.2. Конкурс проводиться у 4 номінаціях: "Література"

- власні поетичні твори на патріотично-громадянську тематику;

- твори інших жанрів в яких розкриваються теми: Вітчизни, поета-громадянина, патріотизм, .толерантність;

- розповідь будь-якого жанру про улюблений художній твір на темати­ку громадянства, культури, традицій етносів України.

"Історико-культурний діалог"

- у формі художньо-публіцистичного, наукового твору про історію національних поселень, культурні надбання різних етносів на теренах України, зокрема у Києві, про видатних особистостей інших національностей за походженням, які проживають в Україні чи на етнічній батьківщині.

"Історія розвитку духовного життя в Україні"

- у формі різножанрової розповіді про:

- збереження народних традицій, національне виховання, культуру добросусідства, толерантність та шанобливе ставлення до культури інших народів, їх духовності;

- роль кращих представників конфесій України у збереженні націона­льних традицій і вихованні шанобливого ставлення до інших народів та їх духовної культури.

"Рідна мова "

- розкриття ролі та значення рідної мови в збереженні подоби нації, для становлення особистості громадянина, патріота своєї батьківщини, збереження національності, етнічної приналежності;

- роль рідної мови у збереженні національної ідентичності та культури;

- рідна мова (національна), її особливості та роль у єднанні свого народу.

4. 3. Обсяг робіт не повинен перевищувати 10 друкованих аркушів (формат А-4), враховуючи перший аркуш - анкету учасника Конкурсу.

В анкеті обов'язково необхідно вказати: П.І.Б учасника Конкурсу, його адресу, контактний телефон, електронну пошту, назву навчального закладу та юридичну адресу, а також П.І.Б. наукового керівника або консультанта твору і його контактний телефон.

У роботі додатково можуть бути вміщені ілюстрації до творів, фотома­теріали, аплікації, комп'ютерна графіка, малюнки, діаграми, графіки, тощо.

На Конкурс приймаються роботи, виконані українською, російською чи іншою мовою національних меншин, які проживають в Україні. Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються.

Роботи учасників Конкурсу приймаються до 10 квітня 2008 року за ад­ресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37. Інститут інноваційних техноло­гій і змісту освіти, каб. 316; відділ науково-методичного забезпечення загаль­ноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.

4.4. До участі у Конкурсі запрошуються учні 5-11 класів загальноос­вітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, молодь віком до 21 року, які виявили бажання взяти участь у ньому.

4.5. Конкурс проводиться як творче змагання дітей та молоді, яка має певний рівень знань з історії, літератури та культури України, представників народів та етносів, які проживають в ній, а також країн, з яких походять вказані етноси.

5. Підбиття підсумків та нагородження переможців

5.1. Оцінювання робіт, що надійдуть на Конкурс проводиться журі згідно критеріїв, розроблених та затверджених його дирекцією.

5.2. Журі Конкурсу визначає по 3 переможці в кожній номінації. Переможці будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками. Кожному конкурсанту буде вручено сертифікат учасника.

5.3. Найкращі твори ввійдуть до каталогу-збірки чи альманаху.

Джерело: http://www.scnm.gov.ua/

Нет комментариев.